Menu

Junior Future Plan

Flexibel sparen voor uw kinderen, kleinkinderen, of om het even welk ander kind

Kleine kinderen worden groot en er komt een dag dat zij op eigen benen willen staan. U gunt hen dat van harte en liefst met een financieel steuntje in de rug. Daarvoor bestaat er een soepele en handige formule in de vorm van een individuele levensverzekering (een combinatie van tak 21 en 23). U spaart minstens tien jaar, tot de 18de, 21ste of 24ste verjaardag van de geluksvogel. Op uw tempo, uiteraard: vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar. Een eenmalige storting is al mogelijk vanaf 360 euro. Een extra storting doen? Een tijdje stoppen met de premies en dan weer hervatten? Dat kan allemaal.

Op naam van het kind of toch liever op uw naam?

U kunt een Junior Future Plan op naam van het kind afsluiten. Vreest u dat het kapitaal niet zal besteed worden zoals u het wilt? Geen nood, u kunt ook een Junior Future Plan afsluiten op uw naam en het kind als begunstigde aanduiden. Zo hebt u tijdens de looptijd van het contract steeds de mogelijkheid om de begunstigde te wijzigen.

Tak 21 voor meer zekerheid, tak 23 voor een potentieel hoger rendement

Met deze beleggingsverzekering belegt u zowel in een tak 21-verzekering (Kapitaalopbouw) als in een tak 23-verzekering (Kapitaal Plus). Tak 21 zorgt voor zekerheid, want u weet precies hoeveel elke storting zal opbrengen en dat u het kapitaal dat u hierin belegt op het einde van de rit terugkrijgt. Met tak 23 mikt u dan weer op een hoger rendement, in ruil bent u bereid wat meer risico te nemen.

Kies zelf hoeveel zekerheid u inbouwt:

Hoeveel u in elke tak wilt investeren, bepaalt u zelf, volgens uw beleggersprofiel uiteraard. 70% in tak 21 en 30% in tak 23? Of telkens 50%? Aan u de keuze. En die kunt u achteraf altijd herzien.

Kapitaalopbouw voor zekerheid

Met elke premiestorting bouwt u een gegarandeerd kapitaal op. Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) van elke storting wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting zal opbrengen.

Kapitaal Plus voor een potentieel hoger rendement

Via deze tak 23-verzekering kunt u investeren in een ruime waaier aan beleggingsfondsen. Bij de keuze van uw beleggingsfonds(en) houdt u rekening met verschillende criteria, zoals uw leeftijd, uw gezinssituatie, uw vermogen en uw plannen op korte en lange termijn.

Het rendement is niet gegarandeerd en afhankelijk van de prestaties van de gekozen beleggingsfondsen. Naarmate de einddatum nadert, worden deze beleggingsfondsen ingeruild voor minder risicovolle fondsen. Zo wordt een deel van het reeds behaalde rendement veiliggesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht in de beheersreglementen van de beleggingsfondsen.

Wat brengt dit op?

Kapitaalopbouw:

  • Gewaarborgde rentevoet: 0,50% op het gestorte nettobedrag (van toepassing op 01/08/2016). Dit is het bedrag zonder taks en instapkosten.
  • Eventuele winstdeeelneming worden toegevoegd aan het verzekerde kapitaal.

Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde het opgebouwde kapitaal (eventuele winstdeelneming inbegrepen).

Kapitaal Plus

  • Het potentiële rendement is afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen waarin u via dit luik belegt.

Op de eindvervaldag ontvangt de begunstigde de waarde van de deelbewijzen waarin u via Kapitaal Plus belegt.

En wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum van het contract?

Dan ontvangt de begunstigde 101% van de reserve (eventuele winstdeelneming inbegrepen) van het luik Kapitaalsopbouw. Van het luik Kapitaal Plus wordt de waarde van alle deelbewijzen uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Op het uitbetaalde bedrag kunnen wel successierechten verschuldigd zijn

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Junior Future Plan bedroeg 2,00% in 2018.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming)

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming. 

Jaar

Globaal brutorendement

2014

2015

2016

2017

2018

2,75 %

2,65 %

2,00 %

2,00 %

2,00 %

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

Roerende voorheffing:

  • Contract Kapitaalopbouw: koopt u het kapitaal in dit luik af binnen de eerste 8 jaar van uw contract, dan betaalt u 30% roerende voorheffing.
  • Contract Kapitaal Plus: geen roerende voorheffing.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 3,5% op de gestorte nettopremie. Hebt u met een nieuwe storting 25.000 euro bijeen gespaard in uw Junior Future Plan? Dan betaalt u slechts 3% instapkosten op deze en elke volgende storting. Tijdens het 5de, 4de en 3de jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 0,5% per jaar. Tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Uitstapkosten: geen op einddatum of bij overlijden verzekerde.

Beheerskosten: Geen voor het luik Kapitaalopbouw (tak 21). Voor het luik Kapitaal Plus (tak 23) zijn de beheerskosten afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de enheidswaarden. U vindt het percentage in het beheersreglement van elk fonds.

Afkoopvergoeding: 5% van de afkoopwaarde. Bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaren van het contract daalt deze afkoopvergoeding met 1% per jaar. Op de 12de verjaardag van het begunstigde kind en op elke verjaardag vanaf de 18de verjaardag betaalt u geen afkoopvergoeding.

Bijzondere afkoopvergoeding: bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract kan een financiële correctie toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.

Kosten bij overdracht tussen de beleggingsfondsen (tak 23): Twee keer per burgerlijk jaar is een overdracht tussen fondsen binnen het luik Kapitaal Plus gratis, daarna wordt 1% van de getransfereerde reserve aangerekend.

Kosten bij overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd: Ook een overdracht van tak 21 naar tak 23 (en omgekeerd) is twee maal per jaar gratis, nadien bedragen de kosten 1% van de overgedragen waarde.

Hoe kunt u uw belegging opvolgen?

Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen. De netto-inventariswaarde van de fondsen kunt u ook raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

Welk risico neemt u met deze belegging?

Luik Kapitaalopbouw

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Luik Kapitaal Plus

Faillissement van de verzekeraar

De activa van het fonds verbonden aan uw contract worden afzonderlijk beheerd van de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden na te komen.

Marktrisico

De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en het verloop van de markten. U draagt zelf het financiële risico. Bij uitbetaling van het kapitaal kan de eenheidswaarde hoger of lager liggen dan de waarde op het moment dat u de premie stortte. Hou er dus rekening mee dat u (een deel van) het geïnvesteerde bedrag kuntverliezen.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat de deelbewijzen tijdelijk niet kunnen worden verhandeld.

Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen

Fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleid van deze fondsen (en eventuele onderliggende fondsen). Om die doelstelling te behalen, beleggen de beheerders van elk fonds in verschillende beleggingsklassen en -types. De verhouding hangt af van de marktomstandigheden en het beleid van het fonds. Ondanks de expertise van specialisten, bestaat het risico dat de beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren.

Meer weten

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Junior Future Plan is een beleggingsverzekering (tak 21 en 23) van AG Insurance, nv naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.