Menu

Home Invest Plan

Bereid u voor op de aankoop of bouw van een eigen woning

U droomt ervan om een woning te kopen of te bouwen maar u weet nog niet wanneer? Kies dan voor het Home Invest Plan. Dat is een individuele levensverzekering (tak 21), waarmee u regelmatig een bedrag opzij zet. Op het moment dat u een woning koopt, wordt dit spaarpotje omgezet naar uw schuldsaldoverzekering. Gaan uw vastgoedplannen niet door? Dan loopt uw contract gewoon door tot uw 65ste (of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit) en beschikt u na afloop over een flink pensioenkapitaal.

Kies zelf hoeveel en wanneer u stort, al vanaf 1 euro per dag

Eén grote storting of eerder gespreid in de tijd storten? U kiest het helemaal zelf. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar. Een hogere of lagere premie kiezen? Een extra storting doen? Een tijdje stoppen met de premies en dan weer hervatten? Dat kan allemaal.

Ontvang nu al een belastingvoordeel van 30%

Via het Home Invest Plan kunt u optimaal fiscaal sparen want als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvermindering. Voor 2019 kunt u, afhankelijk van de hoogte van uw beroepsinkomen, tot 2.350 euro inbrengen op uw belastingaangifte. Op dat bedrag krijgt u 30% belastingvermindering. U betaalt dan tot 705 euro minder belastingen. (Deze cijfers kunnen wijzigen in de toekomst.) De belastingvermindering geldt bovendien voor elke belastingplichtige. Dus bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en is ook uw partner belastingplichtig? Dan kunt u er beide van profiteren.

Waarom nú al sparen voor uw toekomstige schuldsaldoverzekering, nog voor u een woning gekocht hebt? Als u een woning koopt en fiscale voordelen geniet voor uw woonkrediet, worden de fiscale voordelen meestal opgebruikt door uw kapitaalaflossingen en uw interesten. Voor de premies van uw schuldsaldoverzekering kunnen er dan meestal geen bijkomende fiscale voordelen meer genoten worden. Met het Home Invest Plan kunt u nu al rekenen op een belastingvermindering. De premies van het Home Invest Plan komen immers in aanmerking voor de belastingvermindering voor het “langetermijnsparen”. Wanneer u een woning koopt, wordt dit spaarpotje omgezet naar uw schuldsaldoverzekering.

Om u te helpen bij het invullen van uw Home Invest Plan op uw belastingaangifte stuurt AG Insurance u elk jaar een fiscaal attest. Het volstaat om het gestorte bedrag in te vullen in uw aangifte.

Wat brengt dit op?

Momenteel bedraagt de rentevoet 0,75% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing sinds 01/08/2017).

Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) van elke premiestorting wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus bij elke storting precies hoeveel dat bedrag minstens zal opbrengen. En zijn de bedrijfsresultaten van AG Insurance positief? Dan deelt u mogelijk mee in de winst. Bovendien spaart u jaarlijks tot 705 euro aan belastingen uit.

Aan het einde van de looptijd krijgt u uw volledige kapitaal terug, plus rendement. Wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum van het contract? Dan wordt 100% van de reserve van het contract, plus de eventuele winstdeelneming, uitbetaald aan uw nabestaanden. Op het uitbetaalde bedrag kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Home Invest Plan bedroeg 2,15% in 2017.

Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming)

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Jaar

Globaal brutorendement

2013

2014

2015

2016

2017

3,00%

2,75%

2,65%

2,25%

2,15%

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: slechts 2% op de gestorte premies. Roerende voorheffing: koopt u het kapitaal af binnen de eerste 8 jaar van uw contract, dan betaalt u mogelijk roerende voorheffing op de interesten.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 5% op de gestorte nettopremie. Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1% per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Afkoopvergoeding voor 60 jaar: 5% van de afkoopwaarde. Bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaren van het contract daalt deze afkoopvergoeding met 1% per jaar. Na uw 60ste betaalt u geen afkoopvergoeding.

Hoe kunt u uw Home Invest Plan opvolgen?

jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeelneming. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Welk risico neemt u met deze spaarverzekering?

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Home Invest Plan is een spaarverzekering (tak 21) van AG Insurance, NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be ; of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.