Menu

Easy Fund Plan

Cashback-actie tot en met 28 februari 2019

Van 29 december 2018 tot en met 28 februari 2019 krijgt u de helft van de taks op de verzekeringspremie terug als u inschrijft op een nieuwe Tak 23-beleggingsverzekering of een extra storting uitvoert in een bestaande Tak23-beleggingsverzekering!

Ontdek alle voorwaarden

Het potentieel van een beleggingsfonds, de troeven van een levensverzekering

Kunt u uw geld lange tijd missen en mikt u op een hoger rendement? En bent u bereid hiervoor een bepaald risico te nemen? Kies dan voor het Easy Fund Plan. Dat is een individuele levensverzekering (tak 23) waarvan het rendement gekoppeld is aan de prestaties van één of meerdere beleggingsfondsen. Bovendien belegt u op een fiscaalvriendelijke manier: u betaalt geen beurstaks noch roerende voorheffing.

Flexibele belegging

Met het Easy Fund Plan kiest u uit 2 formules en een breed gamma aan fondsen. U stapt gemakkelijk over van de ene formule naar de andere. Wilt u bijstorten? Dan kiest u de formule en het fonds die op dat moment bij u passen. Wenst u over te stappen naar een ander fonds? Dat kan. De eerste twee overdrachten in de loop van eenzelfde kalenderjaar zijn zelfs volledig gratis.

Investeringsformule

Met deze formule belegt u minstens 2.500 euro in één of meerdere fondsen. Aanvullende stortingen zijn mogelijk vanaf 1.500 euro. U kunt altijd naar de opbouwformule overstappen.

Opbouwformule

Wilt u uw belegging spreiden in de tijd ? Dat kan al vanaf 30 euro per maand. Aanvullende stortingen zijn mogelijk vanaf 1.500 euro. U kunt altijd naar de investeringsformule overstappen.

U kiest zelf uw beleggingsfonds of -fondsen

Uit een reeks beleggingsfondsen kiest u een fonds dat het best aansluit bij uw rendementsdoelstellingen en het financiële risico dat u bereid bent te nemen. Hiervoor kijkt u naar de risicoklasse van het beleggingsfonds. Die wordt bepaald in functie van het soort beleggingen waar het beleggingsfonds in belegt (aandelen, obligaties, cash,...) en gaat van 1 tot 7 (waarbij 7 het hoogste risiconiveau is). De risicoklasse wordt minstens eenmaal per jaar herberekend want zij kan in de loop van de tijd veranderen. Voor meer informatie kunt u terecht in de Essentiële informatiedocumenten en de Beheersreglementen van de beleggingsfondsen.

Wat brengt dit op?

Het Easy Fund Plan mikt op kapitaalgroei op lange termijn. Er is dus geen einddatum. Het potentiële rendement is afhankelijk van de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u via dit plan belegt. U kunt op elk moment en zo vaak u wenst geld opvragen op voorwaarde dat:

 • u minstens 1.500 EUR opvraagt;
 • in elk beleggingsfonds minstens 1.500 EUR overblijft.

U kunt periodieke afkopen doen en zo een aanvullend inkomen genereren op voorwaarde dat:

 • de geldreserve minstens 25.000 EUR per contract bedraagt
 • u per contract en per jaar niet meer dan 4% van de geldreserve opvraagt.
Vraagt u uw hele geldreserve op, dan eindigt het contract.

En wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt?

Bij het afsluiten van het contract kunt u iemand aanduiden die na uw overlijden het kapitaal van uw Easy Fund Plan ontvangt. Het overlijdenskapitaal is de som van het totale aantal deelbewijzen in elk fonds van het contract, vermenigvuldigd met de waarde van elk deelbewijs op de dag van de vereffening

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: slechts 2% op de gestorte premies.
 • Roerende voorheffing: Geen
 • Bij uw overlijden kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

 • Instapkosten: 3% op de gestorte nettopremies.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde.
 • Specifieke kosten verbonden aan de fondsen die aan elk Smart Fund Plan gekoppeld zijn : voor elk fonds vindt u de specifieke kosten in het Essentiële-informatiedocument en Beheerreglement. Deze kosten worden automatisch afgehouden van uw opgebouwde kapitaal.
 • Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde gedurende 2 jaar en 11 maanden. Vanaf 2 jaar, 11 maanden en 1 dag na de inwerkingtreding van het contract, is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd.
 • Bij overdracht tussen fondsen: niets voor de eerste 2 overdrachten die u verricht in hetzelfde kalenderjaar. Vanaf de 3de overdracht binnen dat kalenderjaar betaalt u 1% van het overgedragen bedrag.

Hoe kunt u uw belegging opvolgen?

Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen. De netto-inventariswaarde van de fondsen kunt u ook raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

Welk risico neemt u met deze belegging?

Faillissement van de verzekeraar: verzekeraarDe activa van het fonds verbonden aan uw contract worden afzonderlijk beheerd van de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden na te komen.

Marktrisico: de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en het verloop van de markten. U draagt zelf het financiële risico. Bij uitbetaling van het kapitaal kan de eenheidswaarde hoger of lager liggen dan de waarde op het moment dat u de premie stortte. Hou er dus rekening mee dat u (een deel van) het geïnvesteerde bedrag kunt verliezen.

Liquiditeitsrisico: in uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat de deelbewijzen tijdelijk niet kunnen worden verhandeld.

Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleid van deze fondsen (en eventuele onderliggende fondsen). Om die doelstelling te behalen, beleggen de beheerders van elk fonds in verschillende beleggingsklassen en -types. De verhouding hangt af van de marktomstandigheden en het beleid van het fonds. Ondanks de expertise van specialisten, bestaat het risico dat de beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren.

Meer weten

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Easy Fund Plan is een levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis. De netto-inventariswaarde (NIW) van de fondsen wordt gepubliceerd in Easy Banking en in de pers.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B - 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.