Menu

Pension Invest Plan - VAPZ

Wat is het VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen?

Het Pension Invest Plan - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een fiscaal gunstige spaarformule voor uw pensioen via een Tak 21-verzekeringsproduct van AG Insurance. U zet jaarlijks een bedrag opzij dat elk jaar een gewaarborgde rente opbrengt.

Voordelen

  • Zeker: een gegarandeerde rente tot op de einddatum van het contract.
  • Veilig: u bouwt in stilte aan een comfortabel pensioen.
  • Fiscaal aantrekkelijk: de betaalde premies worden als beroepsuitgaven beschouwd waardoor u minder belastingen betaalt.
  • Voordelig: U geniet van lagere sociale bijdragen.
  • Gemakkelijk: AG Insurance zorgt jaarlijks voor de fiscale optimalisatie. Het volstaat om ons elk jaar uw referentie-inkomen mee te delen.

Bepaal zelf uw premie

De bovengrens van uw Pension Invest Plan - VAPZ is door de fiscus vastgelegd op 8,17 % van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Dit vindt u meestal terug op het eerste trimestriële vervaldagbericht met het voorstel van de voorlopige sociale bijdragen van uw sociaal verzekeringsfonds. De absolute bovengrens ligt op 3.187,04 EUR voor 2018.

Als u kiest voor het fiscale maximum (8,17 %), dan volstaat het om ons elk jaar uw referentie-inkomen mee te delen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u elk jaar van de maximale fiscale voordelen geniet.

Wilt u toch wat minder sparen dan het maximum (<8,17 %)? Dan kiest u voor een lager percentage van uw referentie-inkomen of u kiest voor een forfaitair bedrag.

Geniet een aantrekkelijke rentevoet

Wij beleggen al uw premies tegen de gewaarborgde rentevoet op het moment van de storting. Elke individuele premie brengt dus extra geld op en verhoogt zo uw kapitaal tegen het einde van de rit.

Elk jaar maakt u ook aanspraak op een eventuele winstdeelname. Die zorgt voor een rechtstreekse verhoging van uw eindkapitaal. De winstdeelname is evenwel niet gewaarborgd en kan schommelen afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance en vormt bijgevolg geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Geniet een fiscaal en sociaal voordeel

De premies die u betaalt zijn beroepsuitgaven die afgetrokken kunnen worden van uw belastbare beroepsinkomsten. Hierdoor is een vermindering van uw sociale zekerheidsbijdragen mogelijk. U ziet dus ook al meteen het dubbele voordeel van investeren in uw Pension Invest Plan – VAPZ. 

Bovendien mag u een Pension Invest Plan probleemloos combineren met andere fiscale producten, zoals Pension Invest Plan 'pensioensparen' en Pension Invest Plan 'langetermijnsparen', of indien u een vennootschap hebt met een Individuele Pensioentoezegging.

Meer weten?

De belegger wordt aangeraden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

Pension Invest Plan - VAPZ is een verzekeringsproduct van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de financiële infofiche en de Algemene Voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van Pension Invest Plan - VAPZ. Deze documentatie is beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.

Klachten

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht in uw BNP Paribas Fortis-kantoor. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel (per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail:customercomplaints@aginsurance.be).Indien de door BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.