Menu

Veelgestelde vragen

Pension Invest Plan - VAPZ

Wat is het VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen?

Het Pension Invest Plan - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een fiscaal gunstige spaarformule voor uw pensioen via een Tak 21-verzekeringsproduct van AG. U zet jaarlijks een bedrag opzij dat elk jaar een gewaarborgde rente opbrengt.

Voordelen

  • Zeker: een gegarandeerde rente tot op de einddatum van het contract.
  • Veilig: u bouwt in stilte aan een comfortabel pensioen.
  • Fiscaal aantrekkelijk: de betaalde premies worden als beroepsuitgaven beschouwd waardoor u minder belastingen betaalt.
  • Voordelig: U geniet van lagere sociale bijdragen.
  • Gemakkelijk: AG zorgt jaarlijks voor de fiscale optimalisatie. Het volstaat om ons elk jaar uw referentie-inkomen mee te delen.

Bepaal zelf uw premie

De bovengrens van uw Pension Invest Plan - VAPZ is door de fiscus vastgelegd op 8,17 % van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Dit vindt u meestal terug op het eerste trimestriële vervaldagbericht met het voorstel van de voorlopige sociale bijdragen van uw sociaal verzekeringsfonds. De absolute bovengrens ligt op 3.291,30 euro voor 2020.

Als u kiest voor het fiscale maximum (8,17 %), dan volstaat het om ons elk jaar uw referentie-inkomen mee te delen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u elk jaar van de maximale fiscale voordelen geniet.

Wilt u toch wat minder sparen dan het maximum (<8,17 %)? Dan kiest u voor een lager percentage van uw referentie-inkomen of u kiest voor een forfaitair bedrag.

Geniet een aantrekkelijke rentevoet

Wij beleggen al uw premies tegen de gewaarborgde rentevoet op het moment van de storting. Elke individuele premie brengt dus extra geld op en verhoogt zo uw kapitaal tegen het einde van de rit.

Elk jaar maakt u ook aanspraak op een eventuele winstdeelname. Die zorgt voor een rechtstreekse verhoging van uw eindkapitaal. De winstdeelname is evenwel niet gewaarborgd en kan schommelen afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG en vormt bijgevolg geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Geniet een fiscaal en sociaal voordeel

De premies die u betaalt zijn beroepsuitgaven die afgetrokken kunnen worden van uw belastbare beroepsinkomsten. Hierdoor is een vermindering van uw sociale zekerheidsbijdragen mogelijk. U ziet dus ook al meteen het dubbele voordeel van investeren in uw Pension Invest Plan – VAPZ. 

Bovendien mag u een Pension Invest Plan probleemloos combineren met andere fiscale producten, zoals Pension Invest Plan 'pensioensparen' en Pension Invest Plan 'langetermijnsparen', of indien u een vennootschap hebt met een Individuele Pensioentoezegging.

Het rendement in beeld

Hetglobaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen bedroeg 2,00 % in 2019.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming)

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Jaar

Globaal brutorendement

2015

2016

2017

2018

2019

2,65 %

2,25 %

2,15 %

2,10 %

2,00 %

Pension Invest Plan-VAPZ heeft het Towards Sustainability-label gekregen

In maart 2020 heeft Pension Invest Plan-VAPZ voor de periode van een jaar, het Towards Sustainability-label gekregen. Dit label is een kwaliteitsnorm bepaald door het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA), die elk jaar opnieuw wordt geëvalueerd. Deze norm legt een aantal minimumvereisten vast waaraan duurzame financiële producten moeten beantwoorden zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op http://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Meer weten?

De belegger wordt aangeraden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Proactief advies, ook voor uw pensioen

Ontdek Advice Pro, ons aanbod voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s. Tegen een vaste prijs per kwartaal krijgt u:

  • een persoonlijke adviseur die u en uw sector goed kent;
  • advies van experts van binnen en buiten de bank;
  • tot 10 professionele packs;
  • tal van exclusieve voordelen.

Wettelijke informatie

Pension Invest Plan - VAPZ is een verzekeringsproduct van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de financiële infofiche en de Algemene Voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van Pension Invest Plan - VAPZ. Deze documentatie is beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.

Klachten

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht in uw BNP Paribas Fortis-kantoor. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel (per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail:customercomplaints@aginsurance.be).Indien de door BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.