Menu

Veelgestelde vragen

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen - POZ

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Nóg meer sparen voor een aanvullend pensioen

Bakker, loodgieter, arts, notaris… Elke zelfstandige verdient een goed pensioen! Met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen –POZ, bouwt u vanaf nu, als zelfstandig natuurlijk persoon op een fiscaalvriendelijke manier aan een aanvullend pensioen. En dit zowel als zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep, zelfstandige helper of meewerkende echtgenote met maxistatuut.

Combineerbaar met VAPZ

Bijkomend sparen in de tweede pijler, meer investeren in een pensioenplan en een aantrekkelijk fiscaal voordeel halen, is vanaf nu dus ook mogelijk voor u als zelfstandige zonder vennootschap. Wilt u meer kunnen sparen voor uw pensioenbovenop uw eventuele Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)? Kom dan zeker eens praten over uw persoonlijke Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, uw pensioenplan van AG Insurance (naar Belgisch recht).

De voordelen van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

  • U kunt nog meer sparen voor uw pensioen dan met uw eventuele VAPZ.
  • U geniet een belastingvermindering van 30%in de personenbelasting, mits het naleven van bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen (o.a. 80%-regel).
  • U krijgt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelneming op uw gespaarde bedrag.
  • Bescherming voor u en uw gezin: u kunt uzelf en uw naasten via bijkomend waarborgen beschermen tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden (ook na een ongeval).
  • Mogelijkheid om vastgoedprojecten te financieren: gebruik uw POZ voor een voorschot of inpandgeving.
  • Gunstige eindbelasting: 10 % personenbelasting na de parafiscale inhoudingen als het pensioenkapitaal ten vroegste op uw vervroegde pensioendatum, of in gevolge overlijden, wordt uitbetaald.

Een comfortabel aanvullend pensioen

Dankzij uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen ontvangt u een extra kapitaal wanneer u met pensioen gaat. De grootte van dat kapitaal hangt af van de gestorte premies, de gewaarborgde rentevoet waaraan de premies belegd werden, en de eventuele winstdeelneming. Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract? Dan keren we minstens 100% van het dan opgebouwde kapitaal uit aan uw begunstigde. Die duidt u zelf in uw contract aan.

De belastingvermindering via uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen heeft weliswaar een limiet: uw volledige pensioen (dit is de som van uw wettelijk pensioen en de eventuele aanvullende pensioenen die werden afgesloten: (sociaal) VAPZ, pensioenbelofte, bestaande bedrijfsleidersverzekering, RIZIV-contract, groepsverzekering, pensioenfonds) berekend op basis van een normale beroepscarrière van 40 jaar, mag niet meer bedragen dan 80% van het referentie-inkomen. Uw referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie voorgaande jaren.

Uw adviseur helpt u graag bij de berekening hiervan.

Extra waarborgen

Breid uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen uit met extra waarborgen:

  • stel een minimum kapitaalvast dat uitgekeerd wordt als u vroegtijdig overlijdt;
  • vergroot het uitgekeerde kapitaal bij overlijden door een extra kapitaal overlijdenbij ongeval;
  • kies voor een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid;
  • geniet terugbetaling van premies tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Gewaarborgde rentevoet op uw premies

We beleggen al uw premies voor uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen op het ogenblik dat u ze stort. Ze genieten tot de einddatum van het contract de geldende rentevoet op het moment van de storting. Bovendien ontvangt u een eventuele winstdeelneming, die in tegenstelling tot de gewaarborgde rentevoet jaarlijks kan fluctueren.

Minder belastingen betalen

Belastingvermindering van 30% in de personenbelasting, begrensd op basis van de 80%-regel. En een gunstige eindfiscaliteit: 10% belasting op het eindkapitaal na parafiscale afhoudingen (Ziekte- en InvaliditeitsVerzekeringsbijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van max 2%) bij een uitbetaling vanaf de datum waarop u met vervroegd pensioen kan gaan, of bij overlijden.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen bedroeg 2,00% in 2019.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming). Vroegere cijfers zijn niet beschikbaar gezien dit product pas in 2018 werd gelanceerd.

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Jaar

Globaal brutorendement

2018

2,10%

2019

2,00%

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) heeft het Towards Sustainability-label gekregen

In maart 2020 heeft de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) voor de periode van een jaar, het Towards Sustainability-label gekregen. Dit label is een kwaliteitsnorm bepaald door het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA), die elk jaar opnieuw wordt geëvalueerd. Deze norm legt een aantal minimumvereisten vast waaraan duurzame financiële producten moeten beantwoorden zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op http://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Meer weten?

We raden u, als belegger, aan om eerst kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden vóór u een beleggingsbeslissing neemt.

Vraag uw Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen aan

Contacteer uw adviseur en maak een afspraak in uw kantoor voor een vrijblijvende offerte. Neem dan de drie laatste belastingaangiftes mee en de pensioenfiches van uw verschillende pensioenverzekeringen. Samen werken we aan uw persoonlijke en fiscaal meest voordelige pensioenplan.

Wettelijke informatie

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen is een verzekeringsproduct van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Deze documentatie is beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.

Klachten

U kunt voor al uw vragen in eerste instantie terecht in elk BNP Paribas Fortis-kantoor. Klachten kunt u indienen bij de Dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (via telefoon 02 664 02 00 of via e-mail customercomplaints@aginsurance.be).

Als de oplossing voorgesteld door BNP Paribas Fortis of AG Insurance u geen voldoening schenkt, dan kunt u uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail info@ombudsman.as.