Menu

Pension@work

Wat is Pension@work?

Pension@work is een groepsverzekering van AG Insurance. Met deze verzekering zorgt u ervoor dat uw werknemers een extralegaal pensioen opbouwen. U kunt deze in mindering brengen van uw belastingspremies.

Voordelen

 • Extralegaal voordeel: de zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen. U geeft uw medewerker een leuke bonus zonder de hoge sociale en fiscale lasten die daar normaal gezien bijhoren.
 • Iedereen gedekt: al uw medewerkers genieten de voordelen, tenzij ze expliciet weigeren.
 • Soepel: u past de bijdragen vrij aan gedurende de looptijd van het contract.
 • Extra pensioen: boven op het wettelijke pensioen, tot maximaal 80% van het laatste brutoloon.
 • Overlijdensbescherming: uitkering van een kapitaal aan de nabestaanden bij voortijdig overlijden.
 • Personeelsbeleid: een essentieel voordeel bij de recrutering en motivatie van uw personeel.
 • Transparant: op elk ogenblik hebben uw medewerkers een zicht op de stand van hun pensioenplan dankzij hun toegang tot My Global Benefits. Dit platform toont de reeds gestorte bijdragen, het opgebouwde pensioenkapitaal en de jaarlijkse pensioenfiches in downloadbaar formaat.

Een groepsverzekering voor al uw medewerkers

Het wettelijk pensioen in België komt onder druk te staan. Voor veel van uw medewerkers is een bijkomende uitkering boven op hun wettelijk pensioen noodzakelijk. Het laat hen evenzeer toe om hun levensstandaard te behouden.

U kunt daarvoor zorgen via Pension@work. U stort maandelijks een premie voor uw medewerkers in een groepsverzekering. Zo genieten zij op hun pensioenleeftijd van een extra kapitaal of rente. Als ze voor die leeftijd overlijden, wordt aan de nabestaanden een kapitaal uitgekeerd.

Keuze uit drie formules

We bieden drie verschillende groepsverzekeringen.

 • Algemeen pensioenplan: u bepaalt zelf de hoogte van de premie die u betaalt per categorie van werknemers.
 • Bonuspensioenplan: de premiehoogte hangt af van uw intern bonusreglement. Keert u dit jaar hoge bonussen uit? Dan stijgt ook de bijdrage in de groepsverzekering.
 • Individuele pensioentoezegging: een extralegaal pensioen voor één werknemer binnen uw organisatie. Vaak een zelfstandig bedrijfsleider.

Maandelijkse werkgevers- of werknemersbijdragen

Start u met Pension@work? Dan hebben al uw medewerkers de kans om zich daarbij aan te sluiten, of niet. Alle nieuwe medewerkers sluiten in elk geval mee aan. Bij de start kiest u zelf voor de financieringsmethode: uw bedrijf betaalt de premies volledig (enkel werkgeversbijdragen) of u kiest voor een combinatie van werkgevers- en werknemersbijdragen. De premies zijn maandelijks betaalbaar. Betaalde u vroeger geen of eerder beperkte premies tot pensioenopbouw? Dan mag u inhaalpremie(s) storten om het pensioenbedrag op peil te brengen.

Extra waarborgen

Kiest u voor een algemeen pensioenplan dat niet gekoppeld is aan uw bonusreglement? Dan kunt u bovenop de inbegrepen waarborgen, nog voor 2 extra waarborgen kiezen.

Twee inbegrepen waarborgen:

 • Overlijdensbescherming: de nabestaanden van uw medewerker die voor zijn wettelijke pensioenleeftijd overlijdt, hebben recht op een minimumkapitaal van 1 maal het jaarsalaris, en dit zonder medische formaliteiten.
 • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid: u hoeft geen volledige premies te betalen voor de werknemer die meer dan 25% arbeidsongeschikt is. Toch blijft het pensioen van de medewerker aangroeien.

Twee extra waarborgen, vrij te kiezen:

 • Extra overlijdensbescherming bij ongeval: de uitkering in geval van overlijden wordt verhoogd tot maximaal 300.000 EUR.
 • Invaliditeitsrente: uw arbeidsongeschikte medewerker heeft recht op een extra som boven op zijn wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Fiscale en sociale voordelen

Alle premies die door u als werkgever betaald worden, zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten. Ook werknemersbijdragen genieten een belastingsvermindering van 30%.

Als werkgever betaalt u slechts 8,86% sociale bijdragen op de gestorte premies. Dat maakt van de groepsverzekering voor uw werknemers de goedkoopste loonsverhoging.

Meer weten?

U wordt aangeraden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Pension@work is een verzekeringsproduct van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance NV. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de 'Financiële infofiche' en de 'Algemene Voorwaarden' met een beschrijving van de kenmerken van Pension@work. Deze documentatie is beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.

Klachten

U kunt voor al uw vragen in elk BNP Paribas Fortis-kantoor. Klachten kunt u indienen bij de Dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. Als de oplossing voorgesteld door BNP Paribas Fortis of AG Insurance u geen voldoening schenkt, dan kunt u uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail info@ombudsman.as.