Menu

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Wat is de Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

De IPT is een pensioenplan van AG Insurance speciaal ontworpen voor zelfstandige bedrijfsleiders. De vennootschap stort de premies en geniet meteen van de belastingsaftrek. En u ontvangt op uw pensioenleeftijd een aanvullend pensioen onder de vorm van een extra kapitaal.

Voordelen van de Individuele Pensioentoezegging

  • Fiscaal aftrekbaar: de vennootschap mag onder bepaalde voorwaarden de premies voor uw individuele pensioentoezegging aftrekken van de vennootschapsbelasting.
  • Garantie: het opgebouwde kapitaal blijft uw eigendom, zelfs bij faillissement, fusie, herstructurering, vrijwillig vertrek, ...
  • Vastgoedfinanciering: u hebt de mogelijkheid het contract te gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, verbouwen, herstellen of renoveren.
  • Soepel: de premies zijn niet vast voor de duur van het contract. U past, als u dat wenst, de premies aan uw loon aan, weliswaar binnen de beperkingen van de 80%-regel.
  • Eventuele winstdeelneming: op de premies van uw individuele pensioentoezegging kunt u, bovenop de gewaarborgde rentevoet, ook een winstdeelneming genieten.
  • Een zo groot mogelijke dekking: u verzekert, als u dat wenst, binnen uw Individuele Pensioentoezegging aanvullende risico's: een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, terugbetaling van de premies voor de IPT tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, een kapitaal bij overlijden of een kapitaal bij overlijden door ongeval.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van de Individuele Pensioentoezegging bedroeg 2,10 % in 2018.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Jaar

Globale brutorendement

2014

2015

2016

2017

2018

2,75%

2,65%

2,25%

2,15%

2,10%

Een comfortabel aanvullend pensioen met maximale bescherming

Dankzij uw Individuele Pensioentoezegging ontvangt u een extra kapitaal wanneer u met pensioen gaat. De grootte van dat kapitaal hangt af van de gestorte premies en de gewaarborgde rentevoet waaraan de premies belegd werden. 

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract? Dan keren we minstens 100% van het dan opgebouwde kapitaal uit aan uw begunstigde. Die duidt u zelf in uw contract aan.

De fiscale aftrekbaarheid van uw Individuele Pensioentoezegging heeft weliswaar een limiet: op het moment van uw pensionering mag de som van uw wettelijk pensioen, uw IPT en uw eventuele andere pensioenplannen, omgezet in jaarlijkse rente, 80% van uw laatste gewone bruto-verloning niet overschrijden. Daarbij wordt uw hele carrière in rekening genomen.

Extra waarborgen

Breid uw Individuele Pensioenstoezegging uit met extra waarborgen:

  • stel een minimum kapitaal vast dat uitgekeerd wordt als u vroegtijdig overlijdt;
  • vergroot het uitgekeerde kapitaal bij overlijden door een extra kapitaal overlijden bij ongeval;
  • kies voor een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid;
  • geniet terugbetaling van premies tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, met behoud van alle dekkingen.

Aantrekkelijke rentevoet op uw premies

We beleggen al uw premies voor uw Individuele Pensioentoezegging op het ogenblik dat uw vennootschap ze stort. Ze genieten tot de einddatum van het contract de geldende rentevoet op het moment van de storting. Bovendien ontvangt u een eventuele winstdeelname.

Uw vennootschap betaalt minder belastingen

Als de 80%-regel gerespecteerd is, dan zijn de premies voor uw Individuele Pensioentoezegging volledig aftrekbaar als kosten in de belastingaangifte van uw vennootschap. Die geniet dus onmiddellijk lagere fiscale lasten.

Een voordelige eindbelasting

Uw pensioenkapitaal wordt verplicht uitbetaald op het moment van uw (vervroegde) wettelijke pensionering (65 jaar in 2016). Blijft u werken na de datum van uw wettelijk pensioen, dan hebt u het recht om uw pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd die dan van kracht is op dit moment op te nemen. Beantwoordt u aan de voorwaarden van vervroegde pensionering, dan mag u ook uw pensioenkapitaal op die leeftijd afkopen. Deze mogelijkheid moet wel in het pensioenreglement voorzien zijn.

Uw kapitaal wordt bij uitbetaling belast tegen een voordeeltarief van 16,5% als u het tussen 62 en 64 jaar opneemt. Blijft u professioneel actief tot uw wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2016), dan bedraagt het tarief maar 10%. Ontvangt u uw pensioenkapitaal op de leeftijd van 61 jaar, dan bedraagt het belastingstarief 18%, op 60 jaar is dat 20%. Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd. Deze informatie is gebaseerd op de Belgische fiscale wetgeving van kracht op 01/08/2017 en is dus onderheving aan wijzigingen.

Risico

Dit product wordt niet gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten.

Een concreet voorbeeld

Jurgen is 35 jaar en zaakvoerder van zijn eigen accountancybedrijf. Zijn loon bedraagt 40.000 euro per jaar. Hij heeft al 5 jaar als zelfstandige gepresteerd in zijn eigen bedrijf. Voordien werkte hij 5 jaar als loontrekkende. Hij genoot toen geen opbouw van een aanvullend pensioen, waardoor hij ook die jaren kan meefinancieren in zijn Individuele Pensioentoezegging, een levensverzekering tak 21-product.

Toepassing van de 80%-regel

Volgens de 80%-regel kan Jurgen een pensioenkapitaal van maximaal 238.897,73 euro opbouwen. Zijn bedrijf wil de maximale premie aftrekken en zal dus jaarlijks een premie van 5.987,69 euro (inclusief taks) storten in een Individuele Pensioentoezegging voor Jurgen om het pensioenkapitaal van 238.897,73 euro te bereiken. Dat kapitaal zal uitgekeerd worden wanneer Jurgen zijn wettelijk pensioen neemt. 

Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid

Jurgen wil zichzelf en zijn gezin ook beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Daarom kiest hij voor de aanvullende verzekering 'terugbetaling bijdragen'. Dat betekent dat de premies voor zijn IPT tijdens de duurtijd van zijn arbeidsongeschiktheid terugbetaald zullen worden aan zijn bedrijf, terwijl de waarborgen op peil blijven. Voor die dekking betaalt zijn bedrijf bovenop de premie voor pensioenopbouw maar 163,23 euro per jaar.

Om zijn gezin nog beter te beschermen, wil Jurgen bovendien dat een rente uitbetaald wordt tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Hij weet namelijk dat hij van het RIZIV maar een minimale wettelijke tussenkomst zal ontvangen tijdens zijn periode van ziekte of ongeval. Hij kiest voor een constante jaarlijkse rente van 25.000 euro. Zijn bedrijf betaalt ook daarvoor een premie van 670,74 euro/jaar.

Fiscaal voordeel

De premies die Jurgens bedrijf betaalt voor de IPT kunnen afgetrokken worden van de bedrijfsbelasting op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt.

Uitbetaling

Bij zijn wettelijke pensionering, wanneer zijn pensioenkapitaal zal uitbetaald worden, zal zijn kapitaal opgelopen zijn tot 238.897,73 euro (ervan uitgaand dat de technische rentevoet van 0,75% - de brutorentevoet op jaarbasis op de premie exclusief taks en instapkosten - gedurende de hele looptijd van het contract ongewijzigd blijft). Daarbovenop komt nog de eventuele winstdeelname. 

Dit cijfervoorbeeld is louter indicatief en niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis en/of AG Insurance. Het voorbeeld gaat uit van de voorwaarden geldig op 1 augustus 2017 en van een fictieve situatie.

Meer weten?

De belegger wordt aangeraden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

De Individuele Pensioentoezegging is een verzekeringsproduct van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de financiële infofiche en de Algemene Voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van Individuele Pensioentoezegging. Deze documentatie is beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor.

Klachten

U kunt voor al uw vragen in eerste instantie terecht in elk BNP Paribas Fortis-kantoor. Klachten kunt u indienen bij de Dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (via telefoon 02 664 02 00 of via e-mail customercomplaints@aginsurance.be).

Als de oplossing voorgesteld door BNP Paribas Fortis of AG Insurance u geen voldoening schenkt, dan kunt u uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail info@ombudsman.as.