Menu

Pension Invest Plan - RIZIV

Hoe uw RIZIV-tegemoetkomingen optimaal laten renderen?

Geniet u RIZIV-voordelen? Dan kunt u die gebruiken om een fiscaal voordelig aanvullend pensioen op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen (via Pension Invest Plan-RIZIV). Dankzij het solidariteitsstelsel beschermt u zich op die manier tegen arbeidsongeschiktheid. Het is ook mogelijk om uw RIZIV-voordelen aan te wenden voor de financiering van een verzekering Gewaarborgd Inkomen

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekering in België voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Voordelen

 • Gegarandeerd rendement: u belegt de RIZIV-tussenkomsten aan een gegarandeerde rentevoet aangevuld met een eventuele winstdeelname.
 • Zekerheid: als u kiest voor Pension Invest Plan-RIZIV, dan bouwt u een extralegaal pensioen op en geniet u een aanvullende bescherming tegen arbeidsongeschiktheid via solidariteitsprestaties. Als u kiest voor de verzekering Gewaarborgd Inkomen, dan kunt u een vervangingsinkomen genieten bij inkomensverlies.
 • Flexibel: u past uw contract aan wanneer u dat wilt.
 • Eenvoud: wij nemen alle administratie van u over.

Uitsluitend voor wie RIZIV-tegemoetkomingen geniet.

U bent geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige? Dan zijn er drie voorwaarden om RIZIV-tegemoetkomingen te ontvangen:

 • u aanvaardt de conventie met de ziekenfondsen;
 • u past de conventionele erelonen toe;
 • u doet jaarlijks en tijdig een aanvraag voor de RIZIV-tegemoetkoming.

Het RIZIV heeft de intentie om deze bijdragen nu ook aan zelfstandige verpleegkundigen en zelfstandige logopedisten toe te kennen. Een Koninklijk Besluit moet deze nieuwe mogelijkheid en de voorwaarden nog bevestigen.

Ons advies: gebruik die RIZIV-voordelen om een extra pensioen op te bouwen. Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep is beperkt. Gebruik een deel van de RIZIV-tegemoetkoming voor de verzekering tegen arbeidsongeschikheid. Zo geniet u ook een aanvullend inkomen als u een tijdje niet kan werken.

Om u een idee te geven van de RIZIV-tegemoetkomingen per beroep die momenteel van toepassing zijn, hierbij volgend overzicht:

Beroep

Bedrag

Geneesheer volledig geconventioneerd

4563,12 EUR

Geneesheer gedeeltelijk geconventioneerd

2213,64 EUR

Tandarts volledig en gedeeltelijk geconventioneerd

2253,19 EUR

Apotheker voltijds

2828,73 EUR

Apotheker deeltijds (tussen 38u en 28u/week)

2121,55 EUR

Apotheker halftijds (minder dan 28u/week)

1414,37 EUR

Kinesitherapeut

1400 EUR, 1850 EUR of 2475 EUR in functie van de prestaties

Logopedist

1200 EUR, 2475 EUR of geen tussenkomst in functie van de prestaties

Zelfstandige verpleegkundige

500 EUR of geen tussenkomst in functie van het gefactureerde bedrag

Pensioenopbouw: uw kapitaal groeit in alle veiligheid

Uw wettelijk pensioen is beperkt. Als geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut bouwt u een ruim extralegaal pensioen op, zonder zelf te investeren. Daarvoor gebruikt u immers de RIZIV-tegemoetkoming.

Het principe is heel eenvoudig:

 • u stort een percentage van uw RIZIV-tegemoetkoming door;
 • deze storting brengt rente op en vergroot uw pensioenkapitaal.

We beleggen elke premie aan het dan geldende gewaarborgde rentetarief. Zo brengen al uw premies individueel interesten op. Bovendien geniet u van een eventuele winstdeelname. Die is evenwel niet gewaarborgd en schommelt afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. Ze vormt bijgevolg geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

U geniet dus alle voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en u betaalt de premies niet zelf.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Pension Invest Plan RIZIV bedroeg 2,15 % in 2017.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeelnemingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeelneming deel uit van de reserve en wordt de geldende gewaarborgde rentevoet op het volledige kapitaal toegepast. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeelneming.

Jaar

Globaal brutorendement

2013

2014

2015

2016

2017

3,00%

2,75%

2,65%

2,25%

2,15%

Niet te missen solidariteitsprestaties

Door uw RIZIV-contract heeft u ook recht op solidariteitsprestaties dankzij de storting van 10% van elke tussenkomst van het RIZIV (verminderd met de bijdrage 'arbeidsongeschiktheid') in een solidariteitsfonds.

Betaling van de premie

Bij volledige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, wordt na een eigen risicotermijn van 12 maanden de financiering van het contract ten laste genomen voor de duur van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsrente

Bij volledige arbeidsongeschiktheid, betaalt AG Insurance, na een eigen risicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal 1 jaar, een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de jaarlijkse bijdrage “pensioen”. Deze rente is maandelijks betaalbaar en bedraagt maximaal 12.000 euro per jaar.

Tussenkomst bij moederschap

Bij moederschap wordt een bedrag, gelijk aan 15 % van de bijdrage 'pensioen', op het RIZIV-contract gestort. Bovendien ontvangt de moeder voor haar pasgeboren kindje een eenmalige bijdrage van 100 Euro rechtstreeks op haar rekening.

Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente

Bij overlijden voor de leeftijd van 60 jaar betaalt AG Insurance, in functie van de leeftijd, een jaarlijkse rente gedurende 10 jaar. Tijdens de eerste 12 maanden is er enkel dekking bij overlijden door ongeval.

Uitkering bij ernstige ziekten

Bij diagnose van een ernstige ziekte vóór 60 jaar wordt éénmalig een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste bijdrage 'pensioen', aan de aangeslotene uitbetaald.

"U kunt uw RIZIV-uitkeringen ook gebruiken voor de financiering van een verzekering Gewaarborgd Inkomen."

Gewaarborgd inkomen

U kunt uw RIZIV-uitkeringen ook gebruiken voor de financiering van een verzekering Gewaarborgd Inkomen, die u een vervangingsinkomen garandeert bij inkomensverlies. Meer info ?

Arbeidsongeschiktheid kan voor zelfstandigen een echte nachtmerrie zijn, de wettelijke bescherming reikt dan ook niet ver: u krijgt als zelfstandige met een gezin vanaf de 2e maand arbeidsongeschiktheid een bruto dagvergoeding van 56,17 euro* (maandelijks 1403,74 euro).

De verzekering Gewaarborgd Inkomen trekt die uitkeringen op. U hoeft maar drie stappen te zetten:

 • gebruik een percentage van uw RIZIV-tussenkomst;
 • kies de modaliteiten van uw verzekering;
 • geniet uitkeringen vanaf 25% arbeidsongeschiktheid, en bij permanente arbeidsongeschiktheid tot aan uw pensioenleeftijd.

De hoogte van de uitkering hangt af van uw bijdrage, uw leeftijd, uw geslacht en de opties die u hebt gekozen.

* Bedragen geldig sinds 1/6/2016

Meer weten?

De belegger wordt aangeraden om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Pension Invest Plan - RIZIV is een verzekeringsproduct van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht in uw BNP Paribas Fortis-kantoor. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel (per telefoon op 02 664 02 00 of via e-mail:customercomplaints@aginsurance.be). Indien de door BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.