Menu

Business Invest Plan

Een aangepaste investering

U zoekt een geschikte investering voor uw vennootschap of vzw? Het Business Invest Plan combineert een vaste interestvoet met een mogelijk hoger rendement door een eventuele jaarlijkse winstdeling.

Het overlijden van één van de vennoten, een wijziging in de ledenstructuur van de vzw, een fusie of splitsing van de vennootschap, … Het Business Invest Plan wordt afgesloten op naam van de rechtspersoon, waardoor de continuïteit gegarandeerd blijft.

Veiligheid en rendement

Business Invest Plan is bestemd voor rechtspersonen die in alle veiligheid op middellange termijn geld willen investeren met het oog op het bekomen van een rendement.

Kapitaal en rendement gewaarborgd

De premie en het minimumrendement worden vooraf vastgelegd voor de volledige looptijd.

Flexibiliteit

Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve van het contract, opgebouwd op 31 december van het voorgaande kalenderjaar, op te vragen zonder kosten (met een maximum van 100.000 EUR) via één of meerdere afkopen (periodiek of gedeeltelijk).

Kapitaal en rendement gewaarborgd

Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract van tak 26. U geniet een dubbele waarborg:

  • Garantie op het kapitaal: gegarandeerd kapitaal op de einddatum.
  • Rendement: de rentevoet van toepassing op het ogenblik van de storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bijkomende premiestortingen zijn niet mogelijk. De nemer weet dus precies hoeveel zijn minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling.

Welke risico's brengt deze belegging?

Niet afhankelijk van het leven van een natuurlijke persoon. Het Business Invest Plan wordt onderschreven door een vennootschap en behoort dus toe aan het vermogen van deze rechtspersoon. De eventuele vereffening van deze vennootschap heeft dus tot gevolg dat een totale afkoop van het Business Invest Plan moet worden doorgevoerd, met de bijhorende afkoopvergoeding en een eventuele financiële correctie.

Bij faillissement van AG Insurance loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag.

Regelmatige informatie

Jaarlijks krijgt de nemer een volledig overzicht van het contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling.

Fiscaliteit

Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De interesten en de verworven winstdeling dienen jaarlijks opgenomen te worden in het jaarresultaat van de vennootschap. Hierdoor wordt deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw's

Vzw's dienen jaarlijks de waarde van het Business Invest Plan op 31/12 mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17%.

Prestatie (bij afkoop of op einddatum)

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing op het gewaarborgde rendement en de winstdeling ingehouden. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing op het gewaarborgde rendement en de winstdeling ingehouden. Dit is een bevrijdende voorheffing.

Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele intrestaftrek.

Kosten

Instapkosten:

  • 3% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie als de bruto geïnvesteerde premie kleiner is dan 100.000 EUR.
  • 2,75% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie indien de bruto geïnvesteerde premie groter of gelijk is aan 100.000 EUR.

Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum.

Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 250 EUR, alsook een mogelijke financiële correctie. Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve, op 31 december van het voorbije jaar, (met een maximum van 100.000 EUR per jaar) op te vragen zonder kosten, via een of meerdere vrije afkopen (periodiek of gedeeltelijk).  

Meer weten?

Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de ”Essentiële-informatiedocument" en de Algemene Voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van Business Invest Plan.

Wettelijke informatie

Het Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract (tak 26) naar Belgisch recht van AG Insurance nv, verdeeld door BNP Paribas Fortis NV.

AG Insurance nv - Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel btw BE0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van het Business Invest Plan. Deze zijn beschikbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor en via de website www.bnpparibasfortis.be.

Klachten

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (Tel: 02/664.02.00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, of via e-mail: info@ombudsman.as.