Menu

Het BNP Paribas B Pension-gamma

Beleg voor uw pensioen en geniet belastingvoordelen

Een wettelijk pensioen volstaat niet altijd om uw huidige levensstijl in stand te houden. Met het BNP Paribas Pension-gamma, dat exclusief wordt aangeboden in het kader van pensioensparen, zet u regelmatig een bedrag opzij voor uw pensioen. En dat op een fiscaal vriendelijke manier. Met het BNP Paribas Pension-gamma mikt u op een mogelijk aantrekkelijk rendement op lange termijn; in ruil bent u wel bereid wat meer risico te nemen.

BNP Paribas B Pension Balanced uitgeroepen tot beste pensioenspaarfonds

Voor het 23e opeenvolgende jaar hebben de financiële kranten De Tijd en L'Echo tijdens het gala van 'De Tijd & L’Echo Fund Awards 2019' prijzen uitgereikt voor de best presterende fondsen op de Belgische markt. De resultaten van de uitreiking werden op 13 maart gepubliceerd in de edities van de Tijd en L’Echo. 

BNP Paribas B Pension Balanced, gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, heeft de Award 2019 gewonnen in de categorie 'Pensioenspaarfonds', een categorie met niet minder dan elf mededingers.

Deze beloning onderstreept eens te meer de knowhow van BNP Paribas Asset Management, beheerder van BNP Paribas B Pension Balanced, op het vlak van langetermijnbeleggingen.  

Hoe wordt dit klassement opgesteld?

De Fund Awards worden toegewezen volgens de kronenmethode, uitgevoerd op vraag van Mediafin. De kronen worden verleend op basis van het verloop van de (maandelijkse) koersen van de fondsen tijdens de voorbije vijf jaar (2014 tot 2018). De prestaties worden steeds berekend in euro. Vier criteria zijn bepalend voor het toekennen van de kronen:

 1. Regelmaat van de prestaties (40%)
 2. Rendement op vijf jaar (20%)
 3. Rendement op vijf jaar, aangepast aan het risico (20 %)
 4. Prestatie in een dalende markt (20%)
Elk fonds krijgt een eindscore op basis van het gewogen gemiddelde van de vier resultaten. Het compartiment met de hoogste eindscore in zijn categorie wint de Award. Meer info over het toekennen van de kronen.

De Fund Awards betreffen alleen fondsen die toegankelijk zijn voor het publiek in België.

Europese spreiding & voorzichtig beheer

U kunt rekenen op een gediversifieerde portefeuille, belegd in Europese obligaties en aandelen, uitgedrukt in euro. Bovendien is de portefeuillesamenstelling onderworpen aan strikte regels die een voorzichtig beheer van de activa aanmoedigen.

Flexibiliteit

U kunt gratis en op elk moment over te stappen van het ene GBF naar het andere in het BNP Paribas B Pension-gamma als u het risico-rendementsprofiel van uw pensioensparen wilt aanpassen. Deze overstap gebeurt binnen dezelfde pensioenspaarrekening en heeft dus geen enkele fiscale impact.

Hoe werken deze beleggingsfondsen?

BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Balanced en BNP Paribas B Pension Growth volgen dezelfde doelstellingen:

 • Kapitaalgroei op lange termijn.
 • Een grote risicospreiding waarborgen door te beleggen in diverse activaklassen (obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten).

Onderscheidend karakter: het gedeelte aandelen in de portefeuille

Hoewel ze gekenmerkt worden door een globaal genomen voorzichtig beheer, onderscheiden de drie GBF's zich van elkaar door het belang dat ze respectievelijk hechten aan de aandelen in portefeuille:

 • Stability : het gedeelte aandelen zal altijd lager zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.
 • Balanced : het beheer is gericht op een portefeuillesamenstelling van 50% aandelen en 50% obligaties.
 • Growth : het gedeelte aandelen zal altijd hoger zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.

Activaselectie

De selectie van de activa in portefeuille is voor de drie fondsen gebaseerd op dezelfde principes.

Geen sectorale beperking.

Activa in euro of in de munt van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Aandelenselectie gebaseerd op

 • het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren;
 • de vooruitzichten en de specifieke situaties van de individuele waarden.

Obligatieselectie gebaseerd op

 • de renteprognoses die de resterende duur van de obligaties in portefeuille bepalen;
 • de kwaliteit van de emittenten: de meeste obligaties in portefeuille beschikken over een ‘Investment Grade-rating'.

Geen toevlucht tot afgeleide financiële instrumenten noch als afdekking, noch om de beleggingsdoelstellingen te bereiken.

Beleggingsfondsen, ICB's, beveks …

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s of kortweg ICB's), gewoonlijk "fondsen" genoemd, zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van door beleggers aangebracht kapitaal. De fondsen trekken kapitaal aan en beleggen dit collectief in effecten. De bekendste zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF). Een dakfonds of fonds van fondsen is een beleggingsfonds dat weer in andere beleggingsfondsen belegt.

Belastingvermindering

In 2019 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: 980 EUR of 1.260 EUR. Het maximumbedrag is standaard 980 EUR (basisplafond) met een belastingvermindering van 30%. U belegt maximaal 980 EUR en recupereert tot 294 EUR bij uw volgende belastingafrekening.

Als u een groter bedrag wilt storten, kunt u expliciet kiezen voor 1.260 EUR als maximumbedrag. U geniet dan 25% belastingvermindering en u kunt tot 315 EUR recupereren bij uw volgende belastingafrekening. Deze keuze zult u elk jaar opnieuw moeten doorgeven, anders valt u telkens automatisch terug op het basisplafond van 980 EUR.

De mogelijkheid om voor een hoger maximumbedrag te kiezen, is een gevolg van de fiscale maatregelen van de federale regering (het Zomerakkoord uit 2017). Op deze pagina vindt u meer info over de manier waarop u kunt kiezen tussen het basisplafond of het verhoogde maximumbedrag.

De belastingvermindering geldt voor elke belastingplichtige. Dus bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en is ook uw partner belastingplichtig? Dan kunt u er beiden van profiteren wanneer u elk een pensioenspaarplan afsluit. Stortingen na uw 60ste zijn het voordeligst (als u uw contract vóór uw 55ste bent aangegaan), want u krijgt nog steeds tot 30% belastingvermindering, maar u hoeft geen belastingen meer te betalen.

U kunt beslissen om het fiscaal aftrekbare jaarbedrag in één keer te storten of uw spaarinspanningen over het hele jaar te spreiden. Opteer in dat geval voor een pensioenspaarplan. Er zal automatisch geld worden afgehaald van de zichtrekening die u opgeeft, volgens de periodiciteit die u zelf kiest (maandelijks tot jaarlijks).

Als u stortingen uitvoert in uw pensioenspaarrekening, dan kent de fiscus u een belastingvoordeel toe tot 30% op het belegde bedrag en onder bepaalde voorwaarden :

 • u moet ouder zijn dan 18 jaar, maar jonger dan 65 op 31 december in het jaar waarin de storting gebeurt;
 • uw pensioenspaarrekening moet afgesloten worden voor een minimumduur van 10 jaar;
 • het belegde bedrag mag niet hoger zijn dan het fiscale maximum voor het jaar (980 EUR of 1.260 EUR voor 2019, afhankelijk van uw keuze);
 • gesteld dat u tijdens hetzelfde fiscale jaar stortingen zou uitvoeren op verschillende pensioenspaarcontracten, dan kunt u uw belastingvermindering slechts aanvragen voor een van die contracten.

Welk risico neemt u met deze belegging?

Rendement- en kapitaalrisico: er is geen enkele garantie dat de doelstellingen van de compartimenten gehaald worden. De belegger moet beseffen dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) op een ongunstig moment is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt.

Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de activa die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de algemene prestatie van het pensioenspaarfonds.

Risico's eigen aan de aandelenmarkten: beleggingen in aandelen zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, met name toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het pensioenspaarfonds.

Wisselkoersrisico: het resultaat van de aanwezigheid in de portefeuille van activa die uitgedrukt zijn in een andere Europese munt dan de euro.

Liquiditeitsrisico: een gebrek aan kopers kan leiden tot moeilijkheden om een effect te verkopen aan de correcte waarde en binnen een redelijke termijn.

Inflatierisico: wanneer het rendement van een belegging op korte termijn niet op hetzelfde tempo als de inflatie evolueert, kan dat de koopkracht van de belegger beperken.

Risico- en opbrengstprofiel

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds wordt bepaald in functie van het soort beleggingen waar het in belegt (aandelen, obligaties, cash,...) en gaat van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor het kleinste risico en het minst hoge potentiële rendement, 7 voor het grootste risico en het hoogste potentiële rendement).

De risicoklasse wordt berekend door BNP Paribas Asset Management. Het risico- en opbrengstprofiel wordt minstens eenmaal per jaar herberekend want dit kan in de loop van de tijd veranderen.

De risicoklasse is een indicator en geen doelstelling ofwaarborg. De gegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomst.

De laagste risicoklasse betekent niet dat een belegging geen risico's inhoudt.

BNP Paribas B Pension Stability

BNP Paribas B Pension Balanced

BNP Paribas B Pension Growth

Wat brengt dit op?

Het BNP Paribas B Pension-gamma mikt op kapitaalgroei op lange termijn. Er is dus geen einddatum. Het rendement is niet gegarandeerd en afhankelijk van de prestaties van het fonds waarin u belegt. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal dus geen dividend worden uitgekeerd.

U kunt uw kapitaal opvragen na uw 60ste, of nog beter na uw 65ste. Het bedrag dat u dan wordt uitbetaald, komt overeen met de tegenwaarde van de deelbewijzen die u al die jaren hebt opgebouwd.

Fiscaliteit

Taks op het langetermijnsparen: 8%, geïnd op de 60e verjaardag indien u uw pensioenspaarrekening opende voor uw 55e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als het afgesloten werd vanaf 55 jaar). De belastbare basis is een theoretisch bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse stortingen gekapitaliseerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 4,75%..

OPGELET: zeer zware belasting (doorgaans 33%) bij uitstap vóór de 60e verjaardag.

Anticipatieve heffing: vanaf 2015 tot en met 2019 wordt elk jaar 1% ingehouden, berekend op de waarde van uw pensioenspaartegoed op 31.12.2014. Deze inhouding geldt als voorschot op de eindbelasting.

Goed om te weten

Voor contracten afgesloten voor de 55e verjaardag, genieten stortingen verricht na de 60e verjaardag nog altijd de belastingvermindering, maar ze zijn vrijgesteld van de taks op het langetermijnsparen.

Indien het contract afgesloten werd na de 55e verjaardag, dan wordt de eindbelasting pas ingehouden op de 10e verjaardag van het contract.

Kosten

 • Instapkosten: 3 %
 • Geen uitstapkosten
 • Lopende kosten van toepassing op 19.02.2019: 1,24%.
 • Gratis bewaring op een Pensioenspaarrekening.
 • Geen taks op beursverrichtingen.
 • Geen roerende voorheffing.

Wettelijke informatie

BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Balanced en BNP Paribas B Pension Growth, gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) naar Belgisch recht.

Het BNP Paribas B Pension-gamma biedt 3 beleggingsfondsen aan:

 • BNP Paribas B PensionStability: BE0946410785
 • BNP Paribas B Pension Balanced: BE0026480963
 • BNP Paribas B Pension Growth: BE0946411791

Beheersvennootschap: BNP Paribas Asset Management Belgium NV.

Financiële dienst: BNP Paribas Fortis

Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 16 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde (NIW).De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke werkdag gepubliceerd op www.beama.be.

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

 • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer (1QA8D) – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
 • de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin).
 • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.