Menu

Veelgestelde vragen

Smart Fund Plan

Uw belegging bewaakt door 2 beschermingsmechanismen

Kunt u uw geld lange tijd missen en mikt u op een hoger rendement? En bent u bereid daarvoor een zeker risico te nemen? Kies dan voor het Smart Fund Plan. Dat is een individuele levensverzekering (tak 23) waarvan het rendement gekoppeld is aan de prestaties van één of meerdere beleggingsfondsen. En dat op een gecontroleerde manier dankzij de 2 ingebouwde beschermingsmechanismen: de winstbeschermer en de verliesbeperker. Bovendien belegt u op een fiscaalvriendelijke manier: u betaalt geen beurstaks noch roerende voorheffing, en geen eindbelasting. U betaalt wel verzekeringstaks.

U kunt op elk moment inschrijven. Een eenmalige premie bedraagt minimaal 2.500 EUR (inclusief taks). Bovendien kunt u uw belegde kapitaal steeds verhogen met een extra storting vanaf 1.500 EUR (inclusief taks). Periodieke premies zijn niet mogelijk.

Winstbeschermer

Uw winst in rook zien opgaan na een mooie beursstijging? De ingebouwde winstbeschermer van uw Smart Fund Plan probeert u die ontgoocheling te besparen. Stijgt de eenheidwaarde van uw deelbewijzen met minstens 10%, dan zorgt dit beschermingsmechanisme ervoor dat de opgebouwde winst overgedragen wordt naar een fonds dat minder risico’s inhoudt dan het door u gekozen basisfonds. Dit fonds wordt het doelfonds genoemd.

Verliesbeperker

Het tweede beschermingsmechanisme probeert potentiële verliezen bij dalende markten te beperken. Bij een terugval van 10 % of meer ten opzichte van een vooraf vastgelegde referentiewaarde wordt de volledige waarde van uw basisfonds automatisch overgedragen naar het doelfonds. Dat doelfonds is zo samengesteld dat het minder gevoelig is voor marktschommelingen. Via de automatische herbelegging wordt er gedurende 6 maanden geleidelijk herbelegd in het basisfonds. Zo profiteert u mogelijk opnieuw van rendement en van eventuele marktopportuniteiten zoals een lagere aankoopprijs. Stijgt vervolgens de inventariswaarde van het basisfonds met 1% ten opzichte van die referentiewaarde, dan wordt de referentiewaarde ook met 1% verhoogd (dynamische aanpassing). Bijgevolg zal ook de verliesbeperker bij een hogere eenheidswaarde in werking treden. Daalt vervolgens de inventariswaarde van het basisfonds, dan wordt de referentiewaarde niet naar beneden bijgesteld.

Kies zelf uw beleggingsfondsen

Uit een reeks beleggingsfondsen kiest u een fonds dat het best aansluit bij uw rendementsdoelstellingen en het financiële risico dat u bereid bent te nemen. U hebt momenteel de keuze uit 9 basisfondsen. Het doelfonds kunt u niet zelf kiezen.

Voor meer informatie kunt u terecht in de Essentiële-informatiedocumenten en de Beheersreglementen van de beleggingsfondsen.

Wat brengt dit op?

Het Smart Fund Plan mikt op kapitaalgroei op lange termijn. Er is dus geen einddatum. Het rendement is niet gegarandeerd en afhankelijk van de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u via dit plan belegt.

U kunt op elk moment een deel van uw basisfonds overbrengen naar het doelfonds en omgekeerd, op voorwaarde dat:

  • die overdracht minstens 1.500 EUR bedraagt;
  • er in elk fonds minstens 1.500 EUR overblijft.

Een gedeeltelijke afkoop is mogelijk als

  • de gevraagde afkoopwaarde minimaal 1.500 EUR bedraagt;
  • er een minimum van 1.500 EUR in elk fonds overblijft.

U kunt periodieke afkopen doen en zo een aanvullend inkomen genereren op voorwaarde dat:

  • het opgebouwde kapitaal minstens 25.000 EUR per contract bedraagt.
  • u per contract en per jaar niet meer dan 4% van het kapitaal opvraagt.

Vraagt u uw hele geldreserve op, dan eindigt het contract.

En wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt?

Bij het afsluiten van het contract kunt u iemand aanduiden die na uw overlijden het kapitaal van uw Smart Fund Plan ontvangt. Het overlijdenskapitaal is de som van het totale aantal deelbewijzen in elk fonds van het contract, vermenigvuldigd met de waarde van elk deelbewijs op de dag van de vereffening.

Zie algemene voorwaarden voor meer informatie.

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: slechts 2% op de gestorte premies.U betaalt geen beurstaks, noch 30% roerende voorheffing en geen eindbelasting. Bij uw overlijden kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 3% op de premie.

Specifieke kosten verbonden aan de fondsen die aan elk Smart Fund Plan gekoppeld zijn : voor elk fonds vindt u de specifieke kosten in het Essentiële-informatiedocument en Beheerreglement. Deze kosten worden automatisch afgehouden van uw opgebouwde kapitaal.

Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde gedurende 2 jaar en 11 maanden. Vanaf 2 jaar, 11 maanden en 1 dag na de inwerkingtreding van het contract, is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd.

Beschermingsmechanismen: 0,20% op jaarbasis per actief beschermingsmechanisme (dus 0,40% op jaarbasis in het totaal).

Kosten bij overdracht tussen fondsen: geen voor de eerste 2 overdrachten in eenzelfde kalenderjaar. Vanaf de 3de overdracht binnen dat kalenderjaar betaalt u 1% van het overgedragen bedrag. Voor automatische overdrachten als gevolg van de beschermingsmechanismen betaalt u geen kosten.

Hoe kunt u uw belegging opvolgen?

De netto-inventariswaarde van de fondsen kunt u ook raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

Welk risico neemt u met deze belegging?

Kredietrisico

Risico op kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van AG Insurance nv. De activa van het fonds verbonden aan uw contract worden afzonderlijk beheerd van de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden na te komen.

Marktrisico

De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en het verloop van de markten. U draagt zelf het financiële risico. Bij uitbetaling van het kapitaal kan de eenheidswaarde hoger of lager liggen dan de waarde op het moment dat u de premie stortte. Hou er dus rekening mee dat u (een deel van) het geïnvesteerde bedrag kunt verliezen.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat de deelbewijzen tijdelijk niet kunnen worden verhandeld.

Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen

Fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleid van deze fondsen (en eventuele onderliggende fondsen). Om die doelstelling te behalen, beleggen de beheerders van elk fonds in verschillende beleggingsklassen en -types. De verhouding hangt af van de marktomstandigheden en het beleid van het fonds. Ondanks de expertise van specialisten, bestaat het risico dat de beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Smart Fund Plan is een levensverzekering (tak 23) van AG Insurance NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij: BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be ; of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.