Menu

Veelgestelde vragen

BNP Paribas B Strategy Europe SRI Dynamic

Geef uw beleggingen een maatschappelijk verantwoord tintje

Wenst u mee te bouwen aan een betere wereld? En mikt u op een rendement op lange termijn? Kies dan voor BNP Paribas B Strategy Europe SRI Dynamic, een strategiefonds met aandacht voor milieu en maatschappij.

Europese spreiding

Om het risico van uw belegging te beperken, selecteren specialisten beleggingsproducten over heel Europa: 90% van de portefeuille wordt daar belegd.

Kant-en-klare formule

Specialisten volgen de beleggingen in het fonds op de voet en grijpen onmiddellijk in als dat nodig is. U beslist op ieder ogenblik of en welk bedrag u inschrijft en waarvoor u om terugbetaling vraagt.

Ook voor kleine bedragen

Al vanaf 30 euro per maand kunt u automatisch beleggen, met Flexinvest.

Hoe werkt dit beleggingsfonds?

Het compartiment BNP Paribas B Strategy Europe SRI Dynamic is een fonds van fondsen (dakfonds) en streeft naar een zo hoog mogelijke waardestijging en een brede spreiding van de risico's

Het compartiment belegt op Europees niveau (minstens 90%) in deelbewijzen van andere beleggingsfondsen, die op hun beurt beleggen in aandelen en obligaties, maar ook in alternatieve beleggingen.

Het fonds wordt actief beheerd. De beheerder kan, op basis van de marktomstandigheden en zijn verwachtingen, afwijken van de volgende 'neutrale' wegingen: 68,5% aandelen, 10,5% obligaties, 21% alternatieve beleggingen, 0% contanten en geldmarktinstrumenten, en dit binnen de volgende limieten: aandelen 40%-90%, obligaties 0%-40%, alternatieve beleggingen 0%-40%, contanten en geldmarktinstrumenten 0%-50%..

Het compartiment kan facultatief en beperkt gebruikmaken van afgeleide ­ financiële instrumenten, zowel als dekking als om de beleggingsdoelstellingen te bereiken. In het algemeen dienen die instrumenten om de prestatie van bepaalde activa na te bootsen of de risico’s die samenhangen met beleggingen in bepaalde activa te neutraliseren. Het gebruik ervan verhoogt het risico op zich niet.

Er is geen vooraf bepaalde eindvervaldag. U kunt uw deelbewijzen dus verkopen wanneer u wilt.

Beleggingsfondsen, ICB's, beveks …

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s of kortweg ICB's), gewoonlijk "fondsen" genoemd, zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van door beleggers aangebracht kapitaal. De fondsen trekken kapitaal aan en beleggen dit collectief in effecten. De bekendste zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF). Een dakfonds of fonds van fondsen is een beleggingsfonds dat weer in andere beleggingsfondsen belegt.

Alternatieve beleggingen zijn beleggingen in ICB’s die streven naar een absoluut rendement (dat ongeacht de marktomstandigheden positief is) of in ­ financiële instrumenten met een bepaalde blootstelling aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten.

Hoe gebeurt de selectie van de maatschappelijk verantwoorde beleggingen?

 1. Via een aantal ­ filters worden alle bedrijven uitgesloten die actief zijn in omstreden sectoren en/of activiteiten (tabak, alcohol, kernenergie ...) of zich schuldig maken aan schendingen van belangrijke internationale verdragen over het milieu, de naleving van de mensenrechten enz.
 2. Binnen dat verkleinde beleggingsuniversum selecteren de specialisten van BNP Paribas Asset Management vervolgens in elke economische sector de ondernemingen die het best scoren (‘Best in Class’-benadering) op ecologische en sociale parameters en op de aanwezigheid van goed bestuur (ESG-criteria).

Welk risico neemt u met deze belegging?

Kapitaal- en rendementsrisico: er is geen enkele garantie dat het beoogde objectief van het compartiment effectief bereikt wordt. De belegger moet beseffen dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt.

­Kredietrisico: dit risico slaat op de mate waarin de emittent zijn verbintenissen kan nakomen. Als de notatie van een emissie of emittent neerwaarts bijgesteld wordt, kan dit leiden tot een waardedaling van de obligaties die (indirect) in de portefeuille opgenomen zijn, wat vervolgens ook gevolgen heeft voor de prestaties van het compartiment.

­Renterisico: de waarde van een belegging kan beïnvloed worden door renteschommelingen. Deze kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren of gebeurtenissen, zoals het monetair beleid, de discontovoet, inflatie ... De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat een verhoging van de rentetarieven resulteert in een waardedaling voor beleggingen in obligaties en schuldbewijzen.

­Risico’s van aandelenmarkten: de schommeling van de netto-inventariswaarde van de instellingen voor collectieve belegging die (onrechtstreeks) beleggen in aandelen hangt nauw samen met de schommeling van de aandelen in de portefeuille, onder meer als gevolg van negatieve informatie over de vennootschap of de markt. Deze schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het compartiment.

­Liquiditeitsrisico: beleggingen van het compartiment kunnen illiquide worden als de markt te klein is. Door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment.

Risico- en opbrengstprofiel

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds wordt bepaald in functie van het soort beleggingen waar het in belegt (aandelen, obligaties, cash,...) en gaat van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor het kleinste risico en het minst hoge potentiële rendement, 7 voor het grootste risico en het hoogste potentiële rendement). Het risico- en opbrengstprofiel wordt minstens eenmaal per jaar herberekend want dit kan in de loop van de tijd veranderen. De risicoklasse is een indicator en geen doelstelling of waarborg. De gegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomst. De laagste risicoklasse betekent niet dat een belegging geen risico's inhoudt. Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingshorizon.

Hoe wordt het risico gespreid?

Zelfs met een beperkt startkapitaal kunt u rekenen op een goede risicospreiding dankzij een ruime diversifiëring

 • over de verschillende beleggingsklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) via verschillende beleggingsfondsen;
 • op geografisch vlak: niet alle regio's in Europa hebben hetzelfde groeitempo, dezelfde risico's of hetzelfde ontwikkelingspotentieel.

Wat kan dit beleggingsfonds opbrengen?

Maakt uw beleggingsfonds winst? Als u belegt in uitkeringsdeelbewijzen, dan kan een dividend worden uitgekeerd. Dat is de opbrengst die het fonds gerealiseerd heeft, min de kosten. Kiest u voor kapitalisatiedeelbewijzen, dan krijgt u geen dividend. Het niet-uitgekeerde dividend wordt dan herbelegd. Verkoopt u uw deelbewijzen? Dan ontvangt u de tegenwaarde van op dat ogenblik. (Lees ook 'Fiscaliteit').

Het compartiment BNP Paribas B Strategy Europe SRI Dynamic biedt twee soorten deelbewijzen:

 • Distributiedeelbewijzen Classic Distribution': ISIN-code BE6290322666.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen 'Classic Capitalisation': ISIN-code BE6290321650.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing:

 • U betaalt 30% roerende voorheffing op de dividenden van uitkeringsbewijzen.
 • Dit compartiment is voor meer dan 10% in schuldvorderingen belegd. Bij de verkoop van uw deelbewijzen betaalt u daarom 30% roerende voorheffing op de meerwaarde van deze schuldvorderingen, dus op slechts een deel van uw eventuele totale gerealiseerde meerwaarde.

Beurstaks:

 • Bij instap: geen.
 • Bij uitstap: 1,32% taks op beursverrichtingen (TOB) voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000 EUR. Deze taks betaalt u op de waarde van uw deelbewijzen op het moment van de verkoop.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en is vatbaar voor latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Hoeveel kost dit?

 • Bij instap: 2,50% op het belegde bedrag.
 • Bij uitstap: niets.
 • Lopende kosten: geschat op 1,84% op jaarbasis. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar en wordt afgehouden van de tegenwaarde van uw deelbewijzen.
 • Bewaring: gratis op een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger is verplicht kennis te nemen van de Essentiële beleggersinformatie (Uitkering) (pdf), de Essentiële beleggersinformatie (Kapitalisatie) (pdf) en het Prospectus (pdf) alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Beheersvennootschap: BNP Paribas Asset Management.

Financiële dienst: BNP Paribas Fortis.

Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 12 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde (NIW). Minimale inschrijving: 1 deelbewijs. Indien u inschrijft via Flexinvest kunt u met het gekozen periodieke bedrag tot 0,001% van een deelbewijs aan de geldende NIW kopen (bedragen worden afgerond tot 1 eurocent). De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke werkdag gepubliceerd op www.beama.be.

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

 • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer (1QA8D) – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
 • de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin).
 • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.