Menu

Soorten Spaarrekeningen: overzicht

Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een soort bankrekening waarop u geld bewaart dat u niet meteen gebruikt. In ruil hiervoor krijgt u interesten: een basisrente voor elke dag dat het geld op uw rekening staat, en een getrouwheidspremie voor elke twaalf maanden. U kunt geld storten en weer opvragen wanneer u maar wilt. Een spaarrekening openen bij BNP Paribas Fortis is gratis.

Spaarrekening

Eenvoudig sparen

Ster Spaarrekening

Voor minderjarigen - langetermijnsparen

Woonsparen

Voor jongvolwassenen - langetermijnsparen

Hello4You Spaarrekening

Voor jongvolwassenen

Gereglementeerde spaarrekeningen (naar Belgisch recht) voor een onbepaalde duur, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis.

De klassieke spaarrekening voor natuurlijke personen.

Onze standaardrekening voor minderjarigen.

Ideaal voor jongvolwassenen

Jongerenspaarrekening met interessante basisrente. Voor 18 tot en met 27-jarigen.

Met welk doel?

Op een eenvoudige manier een spaarreserve opbouwen.

Sparen op middellange termijn, bijvoorbeeld voor een termijn van één tot drie jaar.

Sparen op lange termijn voor een woning, verbouwing of ander groot vastgoedproject.

Eenvoudig een geldreserve opbouwen.

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). Getrouwheidspremies krijgt u voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan.

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basisrente
  • 0,20% getrouwheidspremie

  • 0,01% basispremie
  • 0,20% getrouwheidspremie

Maximumbedrag per kalenderjaar.

Geen maximumbedrag.

Maximaal 9.000 EUR per kalenderjaar.

Maximaal 6.000 EUR per kalenderjaar

Maximaal 6.000 EUR per kalenderjaar

Kosten spaarrekening openen en beheren

Een spaarrekening openen of opzeggen is kostenloos. Er zijn ook geen beheerskosten of maandelijkse bijdragen. Enkel eventuele portkosten rekenen we aan.

Voor rekeningen met een saldo onder 25 euro, waarop tien jaar lang geen opvraging of storting is gebeurd, rekenen we een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR aan. Dit enkel als de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis heeft.

Fiscaliteit

U betaalt als natuurlijk persoon geen belastingen op de interesten die u ontvangt uit uw spaarrekening(en).

De belastingvrijstelling geldt in 2019 voor interesten tot 980 EUR per persoon per jaar. Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan betaalt u 15% belasting ('roerende voorheffing') op het gedeelte dat niet meer vrijgesteld is.

Sparen was nog nooit zo easy

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen.

U geeft een doorlopende opdracht om op een vast moment (zoals elke vijfde dag van de maand) geld over te schrijven van uw zichtrekening naar uw spaarrekening. Zo vergeet u niet te sparen.

Vraag een spaarabonnement aan.

Spaar voor je droom

Zin om uw appartement te renoveren? Of een wereldreis te maken? Of wilt u misschien een grote televisie? We dromen allemaal ...

Durf ervoor te gaan: de gratis app Didid helpt u uw dromen te realiseren! U voegt alle concrete details toe in de app. Zo ziet u veel makkelijker hoeveel u moet sparen om ze te verwezenlijken.

Begin nu te sparen en maak uw droom waar!

Ontdek Didid

Easy Save

Telkens als u met uw debetkaart betaalt of een overschrijving doet, rondt Easy Save het bedrag af tot de euro erboven. Het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

Meer over uw interesten

Uw interesten worden uitgedrukt in brutopercentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat is de basisrente?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan namelijk fluctueren op basis van de marktomstandigheden.

Wat is de getrouwheidspremie?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die twaalf opeenvolgende maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening). De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Betaal geen belastingen op de eerste 1.880 EUR interesten

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2016 voor interesten tot 1.880 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (3.760 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

Hebt u meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (vb. voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 1.880 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Deze belastingvrijstelling krijgen als niet-inwoner

Ook als niet-inwoner (of als met niet-inwoner gelijkgesteld natuurlijk persoon, zoals leden van Europese of internationale instellingen) krijgt u deze belastingvrijstelling. De bank vraagt u dan een standaardattest (het attest voor vrijstelling van de roerende voorheffing) te ondertekenen. Hierin verklaart u onder andere dat u geen inwoner van België bent en dat de interesten uit uw eigen privé-eigendom komen.

Heeft uw land een overeenkomst met België om dubbele belastingheffing te vermijden? Voldoet u aan de voorwaarden van die overeenkomst? Ook dan geniet u van belastingvrijstelling of een verlaagde belasting op uw interesten.

Hebt u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Gegevensuitwisseling met uw thuisland

CRS, de nieuwe regelgeving van de OESO

Om belastingontduiking te voorkomen, stelde de OESO een internationale richtlijn op voor het delen van bankgegevens tussen verschillende landen. Deze richtlijn heet CRS (Common Reporting Standard) en geldt vanaf 2016. België en zo’n 50 andere landen ondertekenden de overeenkomst.

Volgens deze overeenkomst deelt de bank gegevens van buitenlandse klanten met het land waar zij belastingplichtig zijn. Het gaat onder andere over het saldo van uw spaarrekeningen en de interesten erop.Inkomsten en saldi van 2016 zullen in 2017 voor het eerst gerapporteerd worden volgens CRS.

Inkomsten van 2015 zullen in 2016 een laatste keer gerapporteerd worden volgens overgangsbepalingen van de Europese Spaarrichtlijn (de voorganger van CRS).

FATCA, de regelgeving voor US Persons

US persons worden in 2016 gerapporteerd volgens de FATCA-bepalingen en volgens CRS. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is een overeenkomst om gegevens van Amerikaanse belastingplichtigen uit te wisselen met de Amerikaanse overheid

Hebt u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Wettelijke informatie

Hebt u een klacht?

Dan kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). Deze spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Risico's

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).