EPARGNER ET PLACER

Flash Invest : Novembre/Decembre 2022

BNP PARIBAS FORTIS (BE) 

EUR 3,40% 06012026

De BNP Paribas Fortis EUR 3,40% 06012026 is een obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV (BE). Door in te tekenen, leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag. In geval van faillissement of herstructurering van de emittent, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit om een faillissement te voorkomen, kunt u uw belegging echter geheel of gedeeltelijk verliezen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

 • Uitgifte in euro.
 • Looptijd: 3 jaar.
 • Brutocoupon van 3,40%, dat is netto 2,38% na aftrek van 30% roerende voorheffing. Deze wordt jaarlijks uitbetaald op 6 januari.
 • Inschrijvingsprijs van 101,375% (dat is 1.013,75 EUR per coupure). Op basis daarvan en rekening houdend met een terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag bedraagt het actuarieel brutorendement 2,915%, dat wil zeggen een actuarieel nettorendement1 van 1,904% na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
 • Totaal bedrag van de kosten inbegrepen in de inschrijvingsprijs: maximaal 2,375% van de nominale waarde van het belegde bedrag (dat is maximaal 23,75 EUR per coupure van 1.000 EUR). Meer informatie hierover vindt u op pagina 2.

EMITTENT : BNP PARIBAS FORTIS NV

BNP Paribas Fortis NV is een Belgisch filiaal van de groep BNP Paribas. Rating van de emittent: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A+ (stable outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven. Meer informatie over de ratings vindt u op www.bnpparibasfortis.com

1 Rendement op basis van de inschrijvingsprijs zonder rekening te houden met andere kosten (zie pagina 2) en/of de eventuele toepassing van een ander fiscaal regime.

OBLIGATIE IN EURO

Looptijd

3 jaar

Fiscaliteit

Coupons onderworpen aan de roerende voorheffing

Recht op terugbetaling

tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag

BELANGRIJKSTE RISICO'S

Kredietrisico

In geval van faillissement of herstructurering van de emittent, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit in het kader van de maatregelen betreffende het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen om een faillissement te vermijden (bail-in), aanvaardt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen, of kan hij door een beslissing van de regulator worden verplicht om deze om te zetten in eigen kapitaal (aandelen). Bevoorrechte schuldeisers (zoals depositohouders) lopen deze risico's misschien niet.

Liquiditeitsrisico

Deze obligatie zal niet worden genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis heeft de intentie de liquiditeit ervan te verzekeren door op te treden als koper of zo nodig als verkoper, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten zou willen doorverkopen voor de eindvervaldag of die deze effecten zou willen kopen nadat de inschrijvingsperiode is beëindigd, zal ze moeten verkopen/aankopen tegen de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal afhankelijk van de marktparameters van het moment gebeuren (zie hieronder), die een prijs met zich mee zouden kunnen brengen die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). In geval van verkoop voor de eindvervaldag moet rekening worden gehouden met de marge van de makelaar en transactiekosten, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de rubriek 'Kosten ten laste van de belegger' hieronder).

Inflatierisico

Een stijging van de inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico)

Het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde geldt enkel op de eindvervaldag. In de tussentijd schommelt de prijs van deze obligatie afhankelijk van parameters zoals de financiële gezondheid van de emittent, de algemene evolutie van de rente en de schommelingen op de markten. Als de marktrente stijgt na uitgifte van deze obligatie en alle andere zaken onveranderd blijven, daalt de prijs van de obligatie. Omgekeerd zal de koers van de obligatie stijgen als de marktrente daalt en alle andere zaken onveranderd blijven.

KOSTEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN DE BELEGGER

KOSTEN INBEGREPEN IN DE UITGIFTEPRIJS

Eenmalige structureringskosten van maximaal 1% van de nominale waarde van het belegde bedrag.

KOSTEN NIET INBEGREPEN IN DE UITGIFTEPRIJS

 • Instapkosten van 1,375% van de nominale waarde van het belegde bedrag, ingehouden door BNP Paribas Fortis in zijn hoedanigheid van verdeler.
 • Andere kosten: raadpleeg de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan zijn klanten verleent (met name de marge van de makelaar en de transactiekosten (max 0,50%) in geval van verkoop voor de eindvervaldag). Die brochure is gratis beschikbaar in elk kantoor of op www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen.

BELASTINGSTELSEL VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN BELGIË

 • Roerende voorheffing (RV): 30%. Deze roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers.
 • Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode). - 0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan later wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

EFFECTEN

 • Nominale waarde: 1.000 EUR.
 • ISIN-code: BE6339288472 - Reeks 1292.
 • Uitgiftebedrag: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 200 miljoen EUR. De criteria die de emittent zal gebruiken om het eindbedrag van de emissie te bepalen, worden vermeld in Deel B van de Final Terms. Niet-achtergestelde effecten aan toonder, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en onderworpen aan het Engelse recht.

LOOPTIJD

 • Uitgifte- en betaaldatum: 6 januari 2023.
 • Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure).
 • Inschrijvingsprijs: 101,375% (1.013,75 EUR per coupure), dat is de uitgifteprijs plus de instapkosten.
 • Eindvervaldag: 6 januari 2026, dit komt overeen met een looptijd van 3 jaar.
 • Terugbetalingsprijs: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag.

PROSPECTUS

Het Prospectus bestaat uit

 • het Basisprospectus van het programma 'Euro Medium Term Note Programme' (EMTN) gedateerd op 1 juni 2022, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier' (CSSF) in Luxemburg. De goedkeuring van het Prospectus door de CSSF mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de obligatie,
 • alle eventuele toekomstige supplementen. Indien tijdens de inschrijvingsperiode van een product een supplement wordt gepubliceerd dat informatie bevat die de evaluatie van het product kan beïnvloeden, heeft de belegger die al heeft ingeschreven op dat product een terugtrekkingsrecht gedurende 2 werkdagen te tellen vanaf de publicatiedatum van dit supplement,
 • de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands, en
 • de Final Terms van 18 november 2022. Deze documenten zijn beschikbaar op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies. De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Bijkomende informatie met betrekking tot het Belgisch recht: de emittent heeft de onrechtmatige bedingen, opgenomen in het basisprospectus, niet toepasselijk gemaakt via de Final Terms.

INFORMATIE

De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan de evolutie van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web. BNP Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belangrijke wijzigingen meedelen met betrekking tot het risicoprofiel en/of de waarde van de BNP Paribas Fortis EUR 3,40% 06012026 op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies.

KLACHTEN

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail via klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be

Wettelijke informatie

Dit document werd opgesteld in het kader van een aanbieding aan het publiek in België. De verkoopbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus. De inschrijvingsperiode loopt van 21 november 2022 (9u.) tot en met 30 december 2022 (16u.). In bepaalde gevallen is een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals beschreven in het Prospectus

Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

11.2022 - Verantwoordelijke uitgever: A. Goegebuer – BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 – 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702. >FLASH INVEST - NOVEMBER/DECEMBER 2022

Partage de votre écran Easy Banking Web
Si vous êtes actuellement en contact téléphonique ou chat avec un conseiller Easy Banking, vous pouvez démarrer un partage de votre écran Easy Banking Web
Partage du numéro de session
Afin d'activer le partage de votre écran Easy Banking Web, veuillez svp communiquer le numéro de session ci-dessous au conseiller Easy Banking avec qui vous êtes en relation.

Numéro de session: